مدیریت شرکت
۱۳۹۷-۱۱-۱۵

اعضای هیئت مدیره:

رئیس: دکتر ناصر فرهادی

مدیر عامل: مهندس ساسان میرزا خانلوئی